هر شب تنهایی
خواهم که به خلوتکده ای از همه دور...من باشم و من باشم و من باشم و من ...


+ تاريخ جمعه دوازدهم اسفند ۱۳۹۰ | ساعت2:3 | نويسنده
|